DOBC » Shareholder Information » Financial statements

Financial statements

PXT: Audited FS 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁNXem chi tiết tại đây

Read more

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 Xem chi tiết tại đây

Read more

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 01/01/2011 đến 30/6/2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 01/01/2011 đến 30/6/2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã soát xét Xem chi tiết tại đây:

Read more

Báo cáo tài chính Q2/2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã hợp nhất số liệu kho lanh LPG Thị Vải

Báo cáo tài chính Q2/2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã hợp nhất số liệu kho lanh LPG Thị Vải Xem chi tiết tại đây:

Read more

Báo cáo tài chính Q2/2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây:

Read more

Báo cáo tài chính Q1/2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây:

Read more

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 Download file tại đây

Read more

Báo cáo tài chính từ 01/01/2010 đến 30/9/2010

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí từ 01/01/2010 đến 30/9/2010 Download file tại đây

Read more

Báo cáo tài chính từ 01/12/2009 đến 31/12/2009

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí từ 01/12/2009 đến 31/12/2009 Download file tại đây

Read more

Báo cáo tài chính từ 01/01/2009 đến 30/11/2009

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí từ 01/01/2009 đến 30/11/2009 Download file tại đây

Read more

Báo cáo tài chính năm 2008

Báo cáo tài chính Công ty năm 2008 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Download file tại đây

Read more