DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Giới thiệu

Giới thiệu

Lĩnh vực kinh doanh

18/01/2011 08:03:00 - Thi công các công trình đường ống, bồn bể chứa; Lắp đặt các hệ thống thiết bị công nghệ, hệ thống thiết bị điều khiển, tự động hoá công nghiệp; Lắp đặt các hệ thống đường dây tải điện ...

Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

29/11/2010 17:21:01  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam với hoạt động chính là xây lắp các công trình ...

Xem thêm