DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Giới thiệu » Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

Dựa trên những mong muốn và định hướng phát triển của Hội đồng quản trị, Công ty đề ra những chiến lược mở  rộng và phát triển, cụ thể như sau:

  • Từ năm 2016-2018: Duy trì ổn định và phát triển bền vững, đến năm 2018 cân bằng về tài chính và có thể trực tiếp tham gia đấu thầu trong nước và quốc tế.
  • Từ năm 2018-2020: Trở thành đơn vị chủ lực của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình kho tồn trữ và vận chuyển dầu khí; Nhà máy xử lý khí; Nhà máy điện; Nhà máy hóa chất; Lọc hoá lọc dầu ….
  • Kiện toàn, cơ cấu, củng cố tổ chức bộ máy cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty & Sự phát triển bền vững trong tương lai.
  • Kiện toàn cơ chế tài chính của Công ty để đảm bảo tăng khả năng tích lũy tài chính phục vụ các công trình/dự án & Đầu tư, phát triển Công ty. Xây dựng chi tiết kế hoạch tài chính của Công ty phù hợp, đáp ứng theo từng giai đoạn phát triển của Công ty.
  • Phát triển và quảng bá thương hiệu DOBC trở thành thương hiệu nổi tiếng, uy tín trong ngành và ngoài ngành, trong nước và quốc tế.
  • Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công, nhà xưởng và công nghệ, trong đó tập trung vào các thiết bị chuyên ngành áp dụng công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu thi công các công trình/dự án. Tăng dần tỷ trọng sản xuất công nghiệp trong cơ cấu sản lượng SXKD của Công ty.
  • Chuẩn hóa hệ thống quản lý của Công ty, xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
  • Nghiên cứu, cải tiến, áp dụng các phương pháp thi công theo công nghệ mới có hiệu quả, năng suất công việc cao như: Thi công nâng bồn bằng hệ thống thủy lực; Nâng mái bồn bằng hệ thống thổi khí; Làm sạch đường ống bằng phương pháp thổi bích; Hàn kết nối trực tiếp dưới nước;…

DOBC SLOGAN