DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Hệ thống chất lượng » Mục tiêu chất lượng » MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ NĂM 2015