DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Báo cáo tài chính » Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC).

HINH CK

 

Xem chi tiết tại đây: PXT- BCTC nam 2017 da duoc kiem toan