DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

DOBC công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020

20/04/2020 16:01:22 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm BCTC quy 1 

Xem thêm

PXT công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

24/03/2020 15:53:52 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019. Quý cổ đông ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

20/01/2020 16:04:48 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm PXT- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q3/2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

20/10/2019 18:21:17 Báo cáo tài chính Q3/2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT). Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT BCTC Q3-2019 

Xem thêm

PXT công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ 2019 đã được soát xét

14/08/2019 20:52:56 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019. Quý cổ đông vui long xem ...

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q2/2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

20/07/2019 13:53:22 Báo cáo tài chính Q2/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT). Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT- BCTC quý 2.2019 

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q1/2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

20/04/2019 10:41:52 Báo cáo tài chính Q1/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT). Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT- BCTC quý 1.2019-1-29 

Xem thêm

PXT công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

29/03/2019 16:38:10  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018. Quý cổ đông ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q4/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

20/01/2019 14:04:05 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí công bố thông tin Báo cáo tài chính Q4/2018. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm: PXT BCTC Q4-2018

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q3/2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

20/10/2018 09:52:28 Báo cáo tài chính Q3/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:PXT- BCTC quý 3.2018

Xem thêm

PXT công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 đã được soát xét

14/08/2018 16:29:41 Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC).Xem chi tiết tại đây: BCTC 30.06.2018 - PVCPT

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q2/2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

20/07/2018 09:42:58 Báo cáo tài chính Q2/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:PXT- BCTC quý 2.2018 

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q1/2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

18/04/2018 07:32:40 Báo cáo tài chính Q1/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, vui lòng xem file đính kèm:PXT- BCTC quý 1.2018

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

19/03/2018 16:28:02 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC). Xem chi tiết tại đây: PXT- BCTC ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q4/2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

19/01/2018 10:47:39 Báo cáo tài chính Q4/2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khíXem chi tiết tại đây: PXT- BCTC quý 4.2017

Xem thêm

PXT công bố BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/01/2017 – 31/9/2017

20/10/2017 14:00:57 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin được Công bố Báo cáo Tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2017 - 30/9/2017 như sau:Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ BÁN NIÊN 2017 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

14/08/2017 17:10:51 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin được Công bố Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2017 đã được soát xét với các nội dung liên quan, cụ thể như sau:xem chi ...

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q2/2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

20/07/2017 14:19:20 Báo cáo tài chính Q2/2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Trang 1 trên 41234