DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

PXT-CBTT Báo cáo tài chính Quý I Năm 2024

19/04/2024 17:00:31 PXT-CBTT Báo cáo tài chính Quý I Năm 2024. Quý Cổ Đông vui lòng xem file đính kèm.PXT-CBTT Bao cao tai chinh Quy I-2024

Xem thêm

PXT-CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

03/04/2024 16:15:50 PXT-CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Quý Cổ đông vui long xem file đính kèm:PXT-CBTT Bao cao tai chinh nam 2023 da duoc kiem toan

Xem thêm

PXT-CBTT Định kỳ báo cáo tài chính quý IV năm 2023

22/01/2024 09:23:00 PXT-CBTT Định kỳ báo cáo tài chính quý IV năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT dinh ky bao cao tai chinh Quy IV nam 2023

Xem thêm

PXT công bố thông tin BCTC quý III năm 2023

18/10/2023 20:31:25 PXT-CBTT Báo cáo tài chính Quý III năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:PXT - CBTT Bao cao tai chinh Quy III nam 2023 

Xem thêm

PTX-CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2023

15/08/2023 14:37:57 PXT-CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:PXT-CBTT BCTC ban nien nam 2023

Xem thêm

PXT-CBTT Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023

18/07/2023 08:00:02 DOBC công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT Bao cao tai chinh Quy 2-2023

Xem thêm

PXT- CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

14/04/2023 10:29:49 DOBC công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT CBTT BCTC Quy I nam 2023

Xem thêm

DOBC công bố thông tin Báo cáo tài chính BCTC Quý 1 năm 2022

20/04/2022 16:23:06 DOBC công bố thông tin Báo cáo tài chính BCTC Quý 1 năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: CBTT Báo cáo tài chính Quý I-2022 

Xem thêm

DOBC công bố thông tin Báo cáo tài chính BCTC năm 2021 đã được kiểm toán

30/03/2022 10:41:40 DOBC công bố thông tin Báo cáo tài chính BCTC năm 2021 đã được kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: cong bo thong tin BCKT 

Xem thêm

PXT công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được kiểm toán

19/08/2021 13:57:48 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:CV CONG BO TT SAU KIEM TOAN 

Xem thêm

PXT công bố thông tin BCTC năm 2020 đã được kiểm toán

23/03/2021 07:55:50 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại: 98-97-Bao cao tai chinh nam ...

Xem thêm

DOBC công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

21/01/2021 13:11:53 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm 22-Bao cao tai chinh quy IV nam 2020 va giai ...

Xem thêm

DOBC công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020

20/04/2020 16:01:22 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm BCTC quy 1 

Xem thêm

PXT công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

24/03/2020 15:53:52 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019. Quý cổ đông ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

20/01/2020 16:04:48 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm PXT- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q3/2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

20/10/2019 18:21:17 Báo cáo tài chính Q3/2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT). Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT BCTC Q3-2019 

Xem thêm

PXT công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ 2019 đã được soát xét

14/08/2019 20:52:56 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019. Quý cổ đông vui long xem ...

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q2/2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

20/07/2019 13:53:22 Báo cáo tài chính Q2/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT). Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT- BCTC quý 2.2019 

Xem thêm