DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Q4/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

18/01/2016 17:00:00 Báo cáo tài chính Q4/2015 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q3/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

18/10/2015 17:00:00 Báo cáo tài chính Q3/2015 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/6/2015

13/08/2015 17:00:00 Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/6/2015  Xem chi tiết tại đây:  

Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 2/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

20/07/2015 04:14:22 Báo cáo tài chính Quý 2/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 1/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

15/04/2015 08:14:20 Báo cáo tài chính Quý 1/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí năm 2014 đã được kiểm toán

18/03/2015 02:44:10 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí năm 2014 đã được kiểm toán  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 31/12/2014

20/01/2015 06:17:07 Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/9/2014

17/10/2014 07:24:42 Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/9/2014 Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/6/2014

22/08/2014 04:10:22 Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/6/2014  Xem chi tiết tại đây:  

Xem thêm

Báo cáo tài Quý I năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

22/04/2014 06:34:01 Báo cáo tài Quý I năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

07/04/2014 07:32:34 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Cho kỳ hoạt động từ 01/10/2013 đến 31/12/2013

22/01/2014 08:01:16 Báo cáo tài Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Cho kỳ hoạt động từ 01/10/2013 đến 31/12/2013 Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Cho kỳ hoạt động từ 01/07/2013 đến 30/9/2013

17/10/2013 03:45:36 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Cho kỳ hoạt động từ 01/07/2013 đến 30/9/2013   Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2013 đến 30/6/2013

03/09/2013 01:35:17 Báo cáo tài Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2013 đến 30/6/2013 Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cho kỳ hoạt động từ 01/4/2013 đến 30/6/2013

23/07/2013 02:39:04 Báo cáo tài Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Cho kỳ hoạt động từ 01/4/2013 đến 30/6/2013 Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý I năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

18/04/2013 06:45:08 Báo cáo tài Quý I năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí   Xem chi tiết tại đây:  

Xem thêm

Báo cáo tài đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

03/04/2013 09:53:44 Báo cáo tài đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

04/02/2013 07:01:32 Báo cáo tài năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Trang 2 trên 3123