DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Q3/2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

18/10/2012 01:58:48 Báo cáo tài chính Q3/2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q2/2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

20/07/2012 07:31:09 Báo cáo tài chính Q2/2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q1/2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

20/06/2012 02:53:58 Báo cáo tài chính Q1/2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

04/04/2012 07:32:52 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011

22/02/2012 09:25:43 Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 01/01/2011 đến 30/6/2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

22/07/2011 02:20:56 Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 01/01/2011 đến 30/6/2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã soát xét Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q2/2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã hợp nhất số liệu kho lanh LPG Thị Vải

22/07/2011 02:20:56 Báo cáo tài chính Q2/2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã hợp nhất số liệu kho lanh LPG Thị Vải Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q2/2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

28/04/2011 07:54:36 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q1/2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

28/04/2011 07:54:36 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

29/03/2011 08:44:27 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 Download file tại đây

Xem thêm

Báo cáo tài chính từ 01/01/2010 đến 30/9/2010

06/12/2010 09:52:37 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí từ 01/01/2010 đến 30/9/2010 Download file tại đây

Xem thêm

Báo cáo tài chính từ 01/12/2009 đến 31/12/2009

06/12/2010 09:48:19 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí từ 01/12/2009 đến 31/12/2009 Download file tại đây

Xem thêm

Báo cáo tài chính từ 01/01/2009 đến 30/11/2009

06/12/2010 09:46:40 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí từ 01/01/2009 đến 30/11/2009 Download file tại đây

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2008

06/12/2010 09:38:19 Báo cáo tài chính Công ty năm 2008 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Download file tại đây

Xem thêm

Trang 3 trên 3123