DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin

Công bố thông tin

PXT-CBTT Thông báo thay đổi nhân sự

22/05/2024 14:23:34 PXT-CBTT Thông báo thay đổi nhân sự. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT Thong bao thay doi nhan su

Xem thêm

PXT-CBTT Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

22/05/2024 08:18:35 PXT-CBTT Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Quý Cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT NQ dai hoi co dong.

Xem thêm

PXT-CBTT Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

16/05/2024 16:40:48 PXT-CBTT Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Quý Cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT Bo sung tai lieu DHDCD

Xem thêm

PXT-CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT

14/05/2024 15:34:59 PXT-CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT Don xin tu nhiem thanh vien HDQT

Xem thêm

PXT-CBTT Thông báo thời gian tổ chức và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024

26/04/2024 16:45:01 PXT-CBTT Thông báo thời gian tổ chức và tài liêu ĐHCĐ thường niên năm 2024. Quý Cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT Thong bao thoi gian to chuc DHDCD thuong nien nam 2024

Xem thêm

PXT-CBTT Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

26/04/2024 16:32:24 PXT-CBTT Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Quý Cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT Thu moi tham du DHDCD thuong nien nam 2024

Xem thêm

PXT-CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

25/04/2024 14:50:49 PXT-CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, Quý Cổ đông vui lòng xem file đính kèm. PXT - ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TV HĐQT, BKS

Xem thêm

PXT-CBTT Báo cáo tài chính Quý I Năm 2024

19/04/2024 17:00:31 PXT-CBTT Báo cáo tài chính Quý I Năm 2024. Quý Cổ Đông vui lòng xem file đính kèm.PXT-CBTT Bao cao tai chinh Quy I-2024

Xem thêm

PXT-CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

15/04/2024 16:14:40 PXT-CBTT Báo cáo thường niên năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm. PXT- CBTT BCTN NAM 2023

Xem thêm

PXT-CBTT Thông báo đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHDCĐ Thường niên năm 2024

04/04/2024 16:12:40 PXT-CBTT Thông báo đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHDCĐ Thường niên năm 2024. Quý Cổ đông vui lòng xem file đính kèm. PXT-CBTT Thong bao dang ky cuoi cung de thuc hien quyen tham du ...

Xem thêm

PXT -CBTT Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

04/04/2024 15:12:28 PXT -CBTT Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024. Quý Cổ đông vui long xem file đính kemg:PXT-CBTT ke hoach to chuc DHCD thuong nien nam 2024

Xem thêm

PXT-CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

03/04/2024 16:15:50 PXT-CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Quý Cổ đông vui long xem file đính kèm:PXT-CBTT Bao cao tai chinh nam 2023 da duoc kiem toan

Xem thêm

PXT- CBTT Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

29/01/2024 15:54:35 PXT- CBTT Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CONG-BO-THAY-DOI-GIAY-CHUNG-NHANN-DANG-KY-DOANH-NGHIEP.pdf

Xem thêm

PXT-CBTT Định kỳ báo cáo tài chính quý IV năm 2023

22/01/2024 09:23:00 PXT-CBTT Định kỳ báo cáo tài chính quý IV năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT dinh ky bao cao tai chinh Quy IV nam 2023

Xem thêm

PXT-CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

19/01/2024 09:42:14 PXT-CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:BC TINH HINH QUAN TRI CTY 2023

Xem thêm

PXT-CBTT Thông báo thay đổi nhân sự

11/01/2024 16:37:07 PXT-CBTT Thông báo thay đổi nhân sự. Quý cổ đông vui. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.PXT-CBTT Thay doi nhan su

Xem thêm

PXT-CBTT Thông báo và quyết định cưỡng chế thuế

09/01/2024 14:54:06 PXT-CBTT Thông báo và quyết định cưỡng chế thuế. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 14 CBTT Thong bao va quyet dinh cuong che thue

Xem thêm

PXT- CBTT Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

22/12/2023 10:55:55 PXT- CBTT Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT - CBTT thay doi giay chung nhan dang ky kinh doanh

Xem thêm