DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin

Công bố thông tin

DOBC Công bố thông tin Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11 năm 2022

03/10/2022 11:33:54 DOBC Công bố thông tin Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11 năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT ke hoach to chuc DHDCD bat thuong thang 11-2022

Xem thêm

Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT DOBC

03/10/2022 11:21:14 DOBC Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: Xin từ nhiệm Thành viên HĐQT

Xem thêm

DOBC công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được kiểm toán

16/08/2022 14:59:15 DOBC công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 393-CBTT BCTC ban nien nam 2022

Xem thêm

DOBC công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán

01/08/2022 14:20:16 DOBC công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 361-Ky ket hop dong kiem toan

Xem thêm

DOBC công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2022

20/07/2022 13:33:54 DOBC công bố thông tin Biên bản Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 334- CBTT BB va NQ DHCD DOBC - lan 2 ...

Xem thêm

DOBC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRÊN NGHỊ QUYẾT HĐQT

05/07/2022 16:06:22 DOBC đính chính thông tin trên Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Lần 2). Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT - CBTT dinh chinh thong tin tren Nghi ...

Xem thêm

DOBC công bố thông tin về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/06/2022 09:44:41 DOBC công bố thông tin về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 290-Ket qua to chuc DHDCD thuong nien mam 2022 cua DOBC 

Xem thêm

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

22/06/2022 16:03:48 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông  Thường  niên năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường  niên năm 2022:  Thu ...

Xem thêm

DOBC CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI DỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

02/06/2022 15:58:38 DOBC công bố thông tin về tổ chức Đại hội dồng cổ đông thường niên năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:  PXT-CBTT về ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty 

Xem thêm

DOBC công bố thông tin về tổ chức Đại hội dồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022 08:04:09 DOBC công bố thông tin về tổ chức Đại hội dồng cổ đông thường niên năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty 

Xem thêm

DOBC giải trình biến động kết quả SXKD quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ

20/04/2022 16:25:37 DOBC giải trình biến động kết quả SXKD quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: Giải trình biến động kết quả SXKD Quý I-2022 so với cùng kỳ năm 2021

Xem thêm

DOBC công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2021

13/04/2022 14:26:41 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC-mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2021. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT - CBTT Báo cáo thường ...

Xem thêm

DOBC giải trình một số nội dung tại BCTC năm 2021 đã được kiểm toán

30/03/2022 11:11:06 DOBC giải trình một số nội dung tại BCTC đã được kiểm toán năm 2021. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: GIAI TRINH KIEM TOAN 

Xem thêm

DOBC công bố thông tin Báo cáo tài chính BCTC năm 2021 đã được kiểm toán

30/03/2022 10:41:40 DOBC công bố thông tin Báo cáo tài chính BCTC năm 2021 đã được kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: cong bo thong tin BCKT 

Xem thêm

DOBC công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

29/03/2022 19:19:47 DOBC công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: CBTT BB NQ DHDCD bat thuong 2022 

Xem thêm

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

08/03/2022 16:06:07 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông  Bất Thường  năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.Thư mời Đại hội đồng cổ đông bất thường  năm 2022:  ...

Xem thêm

DOBC công bố thông tin về tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

08/03/2022 16:03:28 DOBC công bố thông tin về tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 112-CBTT ve DHDCD bat thuong 2022 

Xem thêm

DOBC công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

10/02/2022 15:03:25 DOBC công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:  

Xem thêm