DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin

Công bố thông tin

PXT giải trình một số nội dung Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được kiểm toán

19/08/2021 14:02:01 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí công bố thông tin giải trình một số nội dung Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: GIAI ...

Xem thêm

PXT CBTT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

31/07/2021 19:10:59 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021. Quý cổ đông vui lòng xem file ...

Xem thêm

DOBC công bố thông tin về công tác cán bộ tại Công ty

12/07/2021 08:17:35 DOBC công bố thông tin về công tác cán bộ tại Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:271-Cong tac can bo tai DOBC

Xem thêm

DOBC công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021

06/07/2021 14:33:14 DOBC công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT - CBTT bien ban va nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2021 cua ...

Xem thêm

DOBC công bố thông tin về Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021

14/06/2021 13:36:58 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin về Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm. 217-CBTT ve đai hoi co dong thuong nien nam 2021

Xem thêm

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

09/06/2021 10:13:47 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Thu moi tham ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

24/05/2021 07:45:56 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin  tiếp nhận và bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 194-CBTT tiep nhan va bo nhiem PGD DOBC 

Xem thêm

PXT công bố thông tin kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021

12/05/2021 15:01:46 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin  Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 178-CBTT ve ke hoach to chuc DHCD nam 2021 cua DOBC 

Xem thêm

PXT giải trình BCTC quý 1/2021 so với quý 1/2020

16/04/2021 14:38:03 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin giải trình BCTC quý 1/2021 so với quý 1/2020. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 147.1-giai trinh bien dong SXKD Quy 1 năm 2021 ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2020

08/04/2021 08:05:51 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin về  Báo cáo thường niên năm 2020. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 122-CBTT ve bao cao thuong nien nam 2020 cua Cong ty ...

Xem thêm

DOBC giải trình chênh lệch kết quả SXKD của BCTC năm 2020 trước và sau kiểm toán

23/03/2021 08:01:13 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) giải trình chênh lệch kết quả SXKD của BCTC năm 2020 trước và sau kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 99-Giai trinh chenh lech ket qua ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin về công tác cán bộ

04/03/2021 16:37:04 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin về  công tác cán bộ. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 73-CBTT cong tac CB tai DOBC 

Xem thêm

DOBC công bố thông tin giải trình biến động kết quả SXKD năm 2020 so với năm 2019

21/01/2021 13:16:29 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) giải trình biến động kết quả SXKD  năm 2020 so với  năm 2019. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: Giai trinh bien dong ket qua SXKD nam ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

20/01/2021 07:49:48 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin Giao dịch cổ phiếu phiếu của người nội bộ. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 1-thong bao giao dich ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2020

12/01/2021 15:52:03 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:Bao cao ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

07/01/2021 07:55:05 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:4-Thong bao thay ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin hoãn Đại hội đồng cổ đông bất thường

18/11/2020 11:34:32 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin về hoãn đại hội đồng cổ  đông bất thường. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 503-Hoan to chuc DHCD bat ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin về thay đổi giấy phép kinh doanh của Công ty

17/11/2020 13:59:04 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin về  thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 497-CBTT ve viec ...

Xem thêm