DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin

Công bố thông tin

DOBC giải trình kết quả SXKD quý 1 năm 2020 so với cùng kỳ

20/04/2020 16:04:23 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) giải trình kết quả SXKD quý 1 năm 2020 so với cùng kỳ. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm 172-Bao cao tai chinh quy I nam ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019

08/04/2020 08:37:13 PXT công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 153-Cong bo thong tin ve bao cao thuong nien nam 2019 

Xem thêm

PXT XIN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

03/04/2020 16:11:07 PXT công bố thông tin xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 149-Gia han DHDCD thuong nien nam 2020 cua PXT

Xem thêm

DOBC giải trình một số nội dung tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

24/03/2020 15:56:32 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC-mã cổ phiếu PXT) giải trình một số nội dung tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Quý cổ đông vui lòng xem file ...

Xem thêm

PXT thông báo chốt danh sách cổ đông

20/02/2020 16:05:18 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Quý cổ đông vui lòng xem file ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin kế hoạch SXKD và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

20/02/2020 16:01:12 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin kế hoạch SXKD và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Quý cổ đông vui lòng ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin xin từ nhiệm TV HĐQT đối với ông Nguyễn Tri Hòa

10/02/2020 16:17:31 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin xin từ nhiệm TV HĐQT đối với ông Nguyễn Tri Hòa. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty

05/02/2020 14:40:01 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 31- Cong bo ...

Xem thêm

PXT giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 so với năm 2018

20/01/2020 10:43:43 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 so với năm 2018. Quý cổ đông vui lòng xem file đính ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin Người được ủy quyền công bố thông tin

20/01/2020 10:41:23 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin Người được ủy quyền công bố thông tin. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 21- Thong bao ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

10/01/2020 14:08:24 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019. Quý cổ đông vui lòng xem file đính ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD

21/11/2019 11:29:40 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:680- CBTT ve viec ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin thay đổi nhân sự

19/11/2019 13:38:18 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) công bố thông tin thay đổi nhân sự tại Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:671- CBTT thay doi nhan su ...

Xem thêm

PXT:Giải trình biến động kết quả SXKD quý 3/2019 so với cùng kỳ năm trước

20/10/2019 18:27:30  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình biến động kết quả SXKD  quý 3/2019 so với cùng kỳ năm trước:CV 613 PXT GIAI TRINH Q3-2019

Xem thêm

PXT công bố thông tin về xác nhận nội dung giải trình tại công văn số 479/DOBC-TCKT

20/08/2019 16:14:35 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) công bố thông tin về xác nhận nội dung giải trình tại công văn số 479/DOBC-TCKT. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: ...

Xem thêm

PXT giải trình chênh lệch kết quả SXKD tại BCTC giữa niên độ 2019 trước và sau soát xét

14/08/2019 21:01:17 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình chênh lệch kết quả SXKD tại BCTC giữa niên độ 2019 trước và sau soát xét. Quý cổ đông vui lòng xem file ...

Xem thêm

PXT giải trình một số nội dung tại BCTC giữa niên độ 2019 đã được soát xét

14/08/2019 20:56:48 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình một số nội dung tại BCTC giữa niên độ đã được soát xét. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT- ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

01/08/2019 20:58:29 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 451- Lua chon don ...

Xem thêm