DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » DOBC công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2022

DOBC công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2022

DOBC công bố thông tin Biên bản Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 334- CBTT BB va NQ DHCD DOBC – lan 2 – 2022

HINH CK