DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » DOBC công bố thông tin Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

DOBC công bố thông tin Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 118-CBTT ke hoach to chuc dai hoi dong co dong thuong nien PXT nam 2019

HINH CK