DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » DOBC công bố thông tin về tổ chức Đại hội dồng cổ đông thường niên năm 2022

DOBC công bố thông tin về tổ chức Đại hội dồng cổ đông thường niên năm 2022

DOBC công bố thông tin về tổ chức Đại hội dồng cổ đông thường niên năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty

HINH CK