DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » DOBC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRÊN NGHỊ QUYẾT HĐQT