DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

03/04/2013 09:53:44 Báo cáo tài đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

PXT: 22/3 Ngày ĐKCC Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

22/03/2013 06:26:12   Ngày 12/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 246/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ ...

Xem thêm

Báo cáo tài năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

04/02/2013 07:01:32 Báo cáo tài năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q3/2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

18/10/2012 01:58:48 Báo cáo tài chính Q3/2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

PXT: 6 tháng đầu năm lãi sau thuế 4.4 tỷ đồng

23/07/2012 08:54:12 CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (HOSE: PXT) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lãi ròng 4.4 tỷ đồng. Đây được xem là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh nhiều ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q2/2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

20/07/2012 07:31:09 Báo cáo tài chính Q2/2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q1/2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

20/06/2012 02:53:58 Báo cáo tài chính Q1/2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

PXT: 27/6 GDKHQ nhận cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền tỷ lệ 4%

06/06/2012 06:53:49 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tổ chức đăng ký: CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT) Ngày giao dịch không ...

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

02/05/2012 10:19:37 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Xem thông tin chi tiết tại đây

Xem thêm

Giấy Mời và Các Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2012

11/04/2012 03:59:45 GIẤY MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Dự thảo quy ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

04/04/2012 07:32:52 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

PXT: 30/3 – Ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012

26/03/2012 07:01:42 Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 287/2012/TB-SGDHCM ngày 19/03/2012 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011

22/02/2012 09:25:43 Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

PXT: NGHỊ QUYẾT MUA CỔ PHIẾU QUỸ

03/02/2012 08:14:17 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ VỀ VIỆC MUA CỔ PHIẾU QUỸ Xem thông tin chi tiết tại đây

Xem thêm

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 01/01/2011 đến 30/6/2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

22/07/2011 02:20:56 Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 01/01/2011 đến 30/6/2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã soát xét Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q2/2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã hợp nhất số liệu kho lanh LPG Thị Vải

22/07/2011 02:20:56 Báo cáo tài chính Q2/2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã hợp nhất số liệu kho lanh LPG Thị Vải Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Nghị quyết ĐH Đồng CĐ Thường niên năm 2011 của PVC-PT

31/05/2011 01:31:32 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Xem thông tin chi tiết tại đây

Xem thêm

Trang 10 trên 12« Trang đầu...89101112