DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

PXT giải trình việc chưa thực hiện phương án khắc phục kết luận ngoại trừ, nhấn mạnh của kiểm toán theo công văn số 752/DOBC-TCKT ngày 29/8/2017 và phương án khắc phục

30/03/2018 08:59:01 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình việc chưa thực hiện phương án khắc phục kết luận ngoại trừ, nhấn mạnh của kiểm toán theo công văn số 752/DOBC-TCKT ...

Xem thêm

PXT giải trình một số nội dung tại Báo cáo kiểm toán độc lập về BCTC năm 2017

19/03/2018 16:32:07 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình một số nội dung tại Báo cáo kiểm toán độc lập về BCTC năm 2017. Xin vui lòng xem file đính kèm: PXT- giai trinh y ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

19/03/2018 16:28:02 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC). Xem chi tiết tại đây: PXT- BCTC ...

Xem thêm

PXT CBTT kế hoạch SXKD và ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018

01/03/2018 14:26:25 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí công bố thông tin về kế hoạch SXKD và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, vui long xem file đính kèm sau:158- CBTT ...

Xem thêm

PXT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

01/02/2018 08:40:18 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 như sau:Vui lòng xem file đính kèm sau:04- Bao cao tinh hinh quan tri cong ty niem yet- da ...

Xem thêm

PXT giải trình biến động kết quả SXKD quý 4/2017 so với cùng kỳ năm 2016

19/01/2018 10:54:16 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) báo cáo giải trình biến động kết quả SXKD quý 4/2017 so với cùng kỳ năm 2016. Xin vui lòng xem file đính kèm. PXT- ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q4/2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

19/01/2018 10:47:39 Báo cáo tài chính Q4/2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khíXem chi tiết tại đây: PXT- BCTC quý 4.2017

Xem thêm

PXT giải trình biến động kết quả SXKD quý 3/2017 so với cùng kỳ năm 2016

27/10/2017 13:09:13 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) báo cáo giải trình biến động kết quả SXKD quý 3/2017 so với cùng kỳ năm 2016 như sau:Xin vui long xem file đính kèm: 987- ...

Xem thêm

Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

24/10/2017 15:59:35 Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán nhà nước;                     -  Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã chứng khoán ...

Xem thêm

Thông báo thôi chức danh Kế toán trưởng

24/10/2017 10:14:05  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin công bố thông tin về thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty, cụ thể như sau:Xin vui lòng xem file đính kèm: 965- CBTT thoi giu chuc ...

Xem thêm

PXT công bố BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/01/2017 – 31/9/2017

20/10/2017 14:00:57 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin được Công bố Báo cáo Tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2017 - 30/9/2017 như sau:Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

PXT đưa ra phương án khắc phục kết luận ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh trên BCTC bán niên năm 2017 đã được soát xét

29/08/2017 14:14:21 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) đưa ra phương án khắc phục kết luận ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh tại Báo cáo soát xét BCTC giữa niên ...

Xem thêm

PXT giải trình một số nội dung trên báo cáo soát xét bán niên năm 2017

17/08/2017 15:58:52 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin giải trình một số nội dung trên báo cáo soát xét bán niên năm 2017, cụ thể như sau:xem chi tiết tại đây

Xem thêm

PXT giải trình chênh lệch báo cáo bán niên năm 2017 trước và sau soát xét

16/08/2017 10:36:37 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin giải trình chênh lệch báo cáo bán niên năm 2017 trước và sau soát xét, với các nội dung liên quan, cụ thể như sau: xem chi tiết ...

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ BÁN NIÊN 2017 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

14/08/2017 17:10:51 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin được Công bố Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2017 đã được soát xét với các nội dung liên quan, cụ thể như sau:xem chi ...

Xem thêm

PXT GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD Q2/2017

24/07/2017 15:09:55 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin giải trình biến động kết quả SXKD Quý 2/2017, với các nội dung liên quan, cụ thể như sau: xem chi tiết tại đây

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q2/2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

20/07/2017 14:19:20 Báo cáo tài chính Q2/2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.xem chi tiết tại đây

Xem thêm

PXT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

18/07/2017 15:23:33 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017, với các nội dung liên quan, cụ thể như sau: xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Trang 4 trên 11« Trang đầu...23456...10...Trang cuối »