DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí năm 2015 đã được kiểm toán

29/03/2016 03:30:23 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí năm 2015 đã được kiểm toán Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

08/03/2016 17:00:00 CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY    Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC

17/02/2016 17:00:00 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬCỦA UBCK NHÀ NƯỚC   Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q4/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

18/01/2016 17:00:00 Báo cáo tài chính Q4/2015 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài chính Q3/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

18/10/2015 17:00:00 Báo cáo tài chính Q3/2015 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

22/09/2015 17:00:00 CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY    Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/6/2015

13/08/2015 17:00:00 Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/6/2015  Xem chi tiết tại đây:  

Xem thêm

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

09/08/2015 17:00:00 ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ     ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 2015: vui lòng xem file đính kèmĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 2014: vui lòng xem file đính kèmĐIỀU ...

Xem thêm

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD QUÝ 2/2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

25/07/2015 07:34:41 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD QUÝ 2/2015CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ   Xem chi tiết tại đây 

Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 2/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

20/07/2015 04:14:22 Báo cáo tài chính Quý 2/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

PXT Ký hợp đồng số 041/VN1A-HN-HĐ với Công ty TNHH Deloite Việt Nam

30/06/2015 02:01:22 Ngày 29/6/2015 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT, mã chứng khoán PXT) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ số 041/VN1A-HN-HĐ với Công ty TNHH Deloite Việt Nam về ...

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

25/04/2015 07:44:34 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ   Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

17/04/2015 02:23:57 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ   Xem chi tiết tại đây 

Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 1/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

15/04/2015 08:14:20 Báo cáo tài chính Quý 1/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2015

10/04/2015 03:04:42 Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2015   Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã CK: PXT) kính mời các Đại biểu tham dự Đại hội Cổ đông năm 2015.Quý cổ đông tham ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí năm 2014 đã được kiểm toán

18/03/2015 02:44:10 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí năm 2014 đã được kiểm toán  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 31/12/2014

20/01/2015 06:17:07 Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG HĐQT – BAN GIÁM ĐỐC

03/12/2014 07:23:00 CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG HĐQT - BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm