DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính Quý 1/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

15/04/2015 08:14:20 Báo cáo tài chính Quý 1/2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2015

10/04/2015 03:04:42 Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2015   Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã CK: PXT) kính mời các Đại biểu tham dự Đại hội Cổ đông năm 2015.Quý cổ đông tham ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí năm 2014 đã được kiểm toán

18/03/2015 02:44:10 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí năm 2014 đã được kiểm toán  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 31/12/2014

20/01/2015 06:17:07 Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG HĐQT – BAN GIÁM ĐỐC

03/12/2014 07:23:00 CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG HĐQT - BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/9/2014

17/10/2014 07:24:42 Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/9/2014 Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

15/10/2014 01:02:41    Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/6/2014

22/08/2014 04:10:22 Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/6/2014  Xem chi tiết tại đây:  

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị và Phó giám đốc Công ty

29/07/2014 08:17:35 Kính gửi Quý cổ đông Ngày 28/7/2014 Hội đồng đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí ( PVC-PT) đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Tô Xuân Mai - Ủy viên ...

Xem thêm

BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CỦA PXT

29/04/2014 10:25:05 BIÊN BẢN -  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CỦA PXT VÀ TỜ TRÌNH THỎA THUẬN KHUNG GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ VÀ TỔNG CÔNG TY CỔ ...

Xem thêm

Báo cáo tài Quý I năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

22/04/2014 06:34:01 Báo cáo tài Quý I năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

18/04/2014 03:52:42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ   Xem chi tiết tại đây 

Xem thêm

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

17/04/2014 07:54:22 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ  THÔNG BÁOV/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

07/04/2014 07:32:34 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

11/03/2014 06:50:32 NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC

03/03/2014 02:06:29 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC Vui lòng xem file đính kèm

Xem thêm