DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018

PXT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 39- Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty niem yet 6 thang dau nam 2018