DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

PXT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

 

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 như sau:

Vui lòng xem file đính kèm sau:

04- Bao cao tinh hinh quan tri cong ty niem yet- da che