DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT CBTT kế hoạch SXKD và ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018

PXT CBTT kế hoạch SXKD và ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí công bố thông tin về kế hoạch SXKD và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, vui long xem file đính kèm sau:

158- CBTT ve KH SXKD nam 2018 va KH to chuc DH co dong thuong nien 2018