DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐH Đồng cổ đông thường niên năm 2018

PXT Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐH Đồng cổ đông thường niên năm 2018

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán: PXT) công bố Biên bản và Nghị quyết  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm.

CBTT – Bien ban va Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2018