DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN KIỆN TOÀN NHÂN SỰ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN KIỆN TOÀN NHÂN SỰ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm.

296- Cong bo TT ve viec kien toan nhan su HDQT- BKS