DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017