DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) xin công bố thông tin về Đại Hội Cổ Đông thường niên 2018 với các nội dung liên quan, vui lòng xem file đính kèm:406- CBTT Dai hoi co dong thuong nien nam 2018