DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm:468- Bo nhiem Pho Giam Doc Cong ty