DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT giải trình chậm CBTT kết luận của cơ quan thuế

PXT giải trình chậm CBTT kết luận của cơ quan thuế

HINH CK

PXT giải trình chậm công bố thông tin kết luận của thanh tra thuế tỉnh BRVT, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm sau: giai trinh cham CBTT