DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT giải trình chênh lệch báo cáo bán niên năm 2017 trước và sau soát xét

PXT giải trình chênh lệch báo cáo bán niên năm 2017 trước và sau soát xét

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin giải trình chênh lệch báo cáo bán niên năm 2017 trước và sau soát xét, với các nội dung liên quan, cụ thể như sau: 

xem chi tiết tại đây