DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông  Bất Thường  năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

 

HINH CK

  1. Thư mời Đại hội đồng cổ đông bất thường  năm 2022:  Thu moi tham du DHDCD
  2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông  btất thường năm 2022:  Tai lieu DH co dong bat thuong