DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » Thư mời ĐHCĐ bất thường tháng 11 năm 2022