DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2017

PXT Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2017

Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2017

  no-image

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã CK: PXT) kính mời các Đại biểu tham dự Đại hội Cổ đông năm 2017 (chương trình Đại hội)

Quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội cổ đông sau:

 1. Thư mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
 2. Giấy xác nhận/ Ủy quyền tham dự;
 3. Dự thảo quy chế làm việc tại ĐHCĐ năm 2017;
 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 5. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
 7. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017;
 8. Tờ trình thông qua thay đổi thành viên HĐQT vá BKS;
 9. Nghị quyết thông qua thay đổi thành viên HĐQT, BKS;
 10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 11. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 13. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tin khác