DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » DOBC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

DOBC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 17/5/2019, tại thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC), mã chứng khoán PXT đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đến dự đại hội, về phía Công ty mẹ – Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có ông Nguyễn Đình Thế – Thành viên phụ trách HĐQT – Tổng giám đốc, ông Nguyễn Trung Trí – Phó Tổng Giám đốc PVC, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí; về phía cái các tổ chức tín dụng, đối tác khách hàng DOBC có đại diện lãnh đạo ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB), đại diện lãnh đạo Delloite Việt Nam; về phía DOBC có ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Chí Cường – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty, các thành viên trong HĐQT, Ban giám đốc, lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc và đặc biệt có sự hiện diện của 48 cổ đông đại diện cho 10.825.405 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 54,13 % % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Đại hội đã tiến hành xem xét thông qua các nội dung gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Tờ trình thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát Công ty; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

IMG_6572

Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT DOBC phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tại đại hội, Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT đã nhấn mạnh: Năm 2018 việc làm của DOBC ít, nguồn việc chủ yếu ở Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và các các gói thầu cho Nhà máy đạm Cà Mau, điều này đã tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD của đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, thử thách, DOBC luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty PVC; cùng với sự đồng thuận, quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc và tập thể người lao động, nên DOBC đã từng bước khắc phục được các khó khăn và đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

IMG_6584

Ông Vũ Chí Cường – Giám đốc DOBC phát biểu tại Đại hội

Cũng tại đại hội, Ông Vũ Chí Cường – Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, DOBC đã hoàn thành một số hạng mục quan trọng tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; Hoàn thành các gói thầu sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy đạm Cà Mau và các công trình sửa chữa giàn khoan trên biển cho Vietsovpetro; Ký mới 12 hợp đồng kinh tế trong và ngoài ngành dầu khí với tổng giá trị hợp đồng lên đến 157,36 tỷ đồng… Mặc dù vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng năm 2018 DOBC vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được các chỉ tiêu kinh tế sau: Giá trị sản lượng thực hiện là 206,81 tỷ đồng, đạt 80,47% kế hoạch; Doanh thu thực hiện là 187,11 tỷ đồng đạt 81,03% kế hoạch; Lợi nhuận thực hiện là 1,97 tỷ đồng đạt 17,25% kế hoạch; Nộp ngân sách nhà nước là 28,42 tỷ đồng đạt 113,68% kế hoạch và Thu nhập bình quân đạt 8,47 triệu đồng/ người/ tháng đạt 99,65% kế hoạch.

Dự báo năm 2019, hoạt động SXKD của Công ty dự kiến vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức, ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực cố gắng hoàn thành phạm vi công việc của DOBC tại Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, hoàn thành các gói thầu cho Nhà máy đạm Cà Mau, đẩy mạnh công tác sửa chữa các giàn khoan trên biển của Vietsovpetro…. Tiếp tục tái cơ cấu bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, đồng thời tập trung và tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm nguồn việc cho Công ty tại Dự án tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn, Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2…, đồng thời tích cực thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ, tiết giảm chi phí để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

IMG_6598

Ông Nguyễn Đình Thế-Thành viên phụ trách HĐQT- Tổng giám đốc PVC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại đại hội Ông Nguyễn Đình Thế, Thành viên phụ trách HĐQT – Tổng giám đốc thay mặt Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã ghi nhận sự cố gắng của tập thể  Ban lãnh đạo và người lao động DOBC đã được thực hiện trong năm 2018, DOBC là một trong số ít đơn vị trực thuộc Tổng công ty làm ăn có lãi trong năm 2018. Trong bối cảnh khan hiếm nguồn việc hiện nay, các dự án của Tập đoàn Dầu khí hầu hết đều chậm chưa triển khai, các công việc không còn được chỉ định thầu như trước đây; dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 thì gặp nhiều khó khăn về cơ chế, như vậy để Công ty duy trì và phát triển thì Công ty phải cố gắng nhiều hơn nữa ở tất cả các mặt hoạt động. Đặc biệt trong công tác tái cơ cấu lại lực lượng lao động và củng cố mô hình quản trị Công ty. DOBC phải cùng với PVC và PVC-MS tích cực mở rộng, tìm kiếm công ăn việc làm trong và ngoài nước xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công ty; Đồng thời phải tiếp tục cùng với PVC để hoàn tất các công việc có liên quan tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 để chuyển qua giai đoạn chạy thử; Với tư cách là Công ty mẹ, cũng như cổ đông lớn, PVC sẽ luôn đồng hành, tạo cơ chế và công ăn việc cho DOBC.

IMG_6613

Lãnh đạo PVC, lãnh đạo DOBC chụp hình lưu niệm

Đại hội lần này cũng đã thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát. Ông Phạm Văn Lân thôi làm Thành viên HĐQT, để nghỉ hưu theo chế độ; bầu bổ sung ông Nguyễn Tri Hòa – Phó giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Bùi Thức Quý thôi làm Trưởng bản kiểm soát để nghỉ hưu chế độ, bầu ông Đàm Quang Hưng – Trưởng phòng Tổng hợp kiêm Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây lắp số 2 làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

 Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của DOBC đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ 100% biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung tại Đại hội. Trong đó chỉ tiêu SXKD năm 2019 như sau: Giá trị sản lượng 195 tỷ đồng; Doanh thu 221,9 tỷ đồng; Lợi nhuận 0,7 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước 29 tỷ đồng và thu nhập bình quân 8,49 triệu đồng/ người/ tháng.