DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » DOBC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

DOBC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng ngày 30/6/2021, tại Văn phòng số 35G, Đường 30/4, Phường 9, thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự Đại hội có 43 cổ đông, bao gồm cổ đông trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 10.375.273 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,88% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh mà vẫn đảm bảo các quy định của Đại hội, Công ty DOBC đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ, của Bộ y tế và của Ủy ban nhân dân tỉnh BRVT. Trong đó, thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” tại địa điểm tổ chức Đại hội. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021, khuyến nghị các cổ đông, nhất là những cổ đông ở các vùng dịch thực hiện việc ủy quyền tham dự Đại hội để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và thực hiện tốt công tác chống dịch theo quy định.

Đại hồi đã bầu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm 03 nhân sự gồm: Ông Vũ Minh Công – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Vũ Phượng – Người đại diện phần vốn, Giám đốc và ông Mai Đình Bảo – người đại diện phần vốn, Phó Giám đốc Công ty DOBC. Và đoàn thư ký gồm 02 thành viên để ghi chép diễn biến của Đại hội.

733309c83234c66a9f25

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Trong năm 2020, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, các tồn tại vướng mắc tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vẫn chưa được Chủ đầu tư/ Tổng thầu giải quyết nên các chỉ tiêu kinh tế của DOBC đạt được chưa cao, cụ thể: Giá trị Sản lượng đạt 83,91 tỷ đồng, Doanh thu đạt 73,61 tỷ đồng, tương ứng đạt 102,23% và 99,47% so với kế hoạch được điều chỉnh; Nộp ngân sách Nhà nước 6,78 tỷ đồng tương ứng đạt 226% so với kế hoạch. Sản lượng và doanh thu chính của DOBC trong năm 2020 chủ yếu ghi nhận tại: Dự án cung cấp dịch vụ chống ăn mòn bảo dưỡng tổng thể lần 4 Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Hạng mục lắp đặt đường ống 26” và trạm tiếp bờ Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 và một số gói thầu tại Dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam – Long Sơn …

e2f3740210d0e48ebdc1

Ông Vũ Minh Công – Chủ tịch HĐQT Công ty DOBC trình bày báo cáo tại Đại hội

Về kế hoạch trọng tâm năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc DOBC xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi công tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, các gói thuộc Dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam. Bên cạnh, Công ty DOBC tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm nguồn việc mới; sắp xếp ổn định về tài chính; tích cực thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và các công nợ còn tồn đọng khác. Với tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp nên năm 2021, Công ty DOBC thận trọng đặt ra các chỉ tiêu kinh tế như sau: Giá trị sản lượng: 93 tỷ đồng; Doanh thu: 94 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước: 4 tỷ đồng.

fd09600d04dff081a9ce

Ông Trần Vũ Phượng – Giám đốc DOBC trình bày báo cáo tại Đại hội

Trên tinh thần nghiêm túc, phát huy trí tuệ, tập trung đóng góp ý kiến xây dựng, các cổ đông đã nhất trí 100% thông qua 10 nội dung được trình bày tại Đại hội, gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Tờ trình kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

TV HDQT moi ra mat

Các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới – Nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội 100% cổ đông đã đồng ý việc miễn nhiệm 04 Thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Vũ Phượng – người đại diện phần vốn, Giám đốc và ông Mai Đình Bảo – người đại diện phần vốn, Phó giám đốc Công ty. Cũng tại Đại hội các cổ đông cũng đồng ý miễn nhiệm ông Đàm Quang Hưng, Trưởng ban kiểm soát để nhận nhiệm vụ mới và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Phượng làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Với sự chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã thành công tốt đẹp. Tập thể lãnh đạo, CBNV và người lao động Công ty DOBC sẽ ra sức phấn đấu, đẩy mạnh các hoạt động SXKD, góp phần hoàn thành các chỉ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua.