DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » DOBC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

DOBC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Sáng ngày 21/5/2024, tại thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC), mã chứng khoán PXT đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đến dự đại hội, đại diện Công ty mẹ – Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) có đại diện Ban Tài chính Kế toán – Kiểm toán; về các công ty thành viên PETROCONs có đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí; về DOBC có ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Vũ Phượng – Thành viên HĐQT, ông Phạm Văn Thu – Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc và đặc biệt có sự hiện diện của 12 cổ đông, bao gồm cổ đông trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 10.225.320 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Đại hội đã tiến hành xem xét thông qua 09 báo cáo và tờ trình: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát; Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình thông qua chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

 Ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch HĐQT DOBC phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tại đại hội, ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh: Năm 2023 tình hình việc làm và tài chính của DOBC tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, nguồn việc chủ yếu ở Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, điều này đã tác động không nhỏ đến kết quả hoạt động SXKD của đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, thử thách, DOBC luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty PETROCONs, cùng với sự đồng thuận, quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc và tập thể người lao động, DOBC đã từng bước khắc phục được các khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao.

Ông Phạm Văn Thu – Giám đốc DOBC phát biểu tại Đại hội

Cũng tại đại hội, ông Phạm Văn Thu – Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, được sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng công ty, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc Công ty, DOBC đã triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi công tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và các dự án khác. Các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2023đều được DOBC hoàn thành vượt mức, cụ thể: Giá trị sản lượng  thực hiện năm 2022 là 110,73 tỷ đồng, đạt 102% (110,73/109 tỷ đồng) so với kế hoạch năm 2023, đạt 103% (110,73/107,71 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022.; Giá trị doanh thu thực hiện năm 2022 là 104,56 tỷ đồng, đạt 101% (104,56/104 tỷ đồng) so với kế hoạch năm 2023, đạt 103% (104,56/101,48 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022 và Lợi nhuận thực hiện cả năm 2022 là 1,011 tỷ đồng, đạt 306% (1,011/0,33 tỷ đồng) so với kế hoạch năm 2023, đạt 160% (1,011/0,633 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, công tác thực hành tiết kiệm trong năm 2023 đã được DOBC quan tâm và thực hiện có hiệu quả, trong năm Công ty đã thực hiện tiết giảm chi phí với số tiền 460 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty đã cho thuê toàn bộ diện tích Văn phòng tầng 6, Tòa nhà Victory, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Dự báo năm 2024, hoạt động SXKD của Công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức, ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực hoàn thành phạm vi công việc của DOBC tại Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm nguồn việc theo định hướng chuyên ngành và thế mạnh của Công ty như: Xây lắp trên bờ các dự án vận chuyển, chế biến và tàng trữ dầu khí, mở rộng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các công trình dầu khí trên bờ và ngoài biển…; Tiếp tục tái cơ cấu bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao; Đẩy mạnh công tác hoàn thiện hồ sơ thanh toán để thu hồi vốn, thu hồi công nợ, đặc biệt là tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 để đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội lần này cũng đã thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT: Ông Trần Vũ Phượng thôi giữ chức Thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn của PETROCONs tại DOBC để làm nhiệm vụ thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn của PETROCONs tại Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), bầu bổ sung ông Phạm Văn Thu – Giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn của PETROCONs tại DOBC; Ông Lê Hưng thôi giữ chức Thành viên độc lập HĐQT Công ty theo nguyện vọng cá nhân, bầu bổ sung ông Hoàng Ngọc Triều – Phó giám đốc Công ty TNHH Xây lắp  và Thương Mại Việt Á Châu (Nguyên trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn, nguyên Trưởng phòng QAQC, nguyên Phó phòng KTKT Công ty DOBC) làm Thành viên độc lập HĐQT Công ty. Cũng tại Đại hội đã thông qua kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát, ông Nguyễn Mậu Thơ thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân, bầu bổ sung ông Lê Trung Can – Phó phòng Kinh tế Kỹ thuật Công ty làm Thành viên Ban kiểm soát.

HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của DOBC đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ 100% biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung tại Đại hội. Với niềm tin những thành quả đã đạt được trong năm 2023 và sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể Ban lãnh đạo, sự cố gắng của CBCNV, người lao động Công ty và sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo quyết liệt của Tổng công ty PETROCONs, DOBC tin tưởng sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2024 do Đại hội đề ra.

Các tin khác