DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐH đồng cố đông thườn niên năm 2020

PXT công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐH đồng cố đông thườn niên năm 2020

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

267-CBTT ve viec thay doi giay phe dang ky kinh doanh cua Cong ty

Bien ban hop DHDCD

Nghi quyet

HINH CK