DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » Tài liệu ĐH đồng cổ đông thường niên PXT năm 2020

Tài liệu ĐH đồng cổ đông thường niên PXT năm 2020

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

HINH CK

 

1-Thu moi tham du DHCD thuong nien nam 2020

2-Quy che lam viec tai dai hoi dong co dong thuong nien nam 2020

3-TB de cu ung cu TVHDQT BKS Cong ty DOBC nhiem ky 2020-2025

4-BC hoat dong HDQT nam 2019 va KH nam 2020

5- BC ket qua hoat dong SXKD 2019 va KH nam 2020

6-Bao cao ket qua kiem tra giam sat nam 2019 va KH hoat dong nam 2020

7-TT quyet toan thu lao 2019 va phuong an thu lao 2020 HDQT va BKS

8- TT thong qua BCTC da kiem toan 2019

9- TT lua chon don vi kiem toan bao cao tai chinh nam 2020