DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông  Thường  niên năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

 

HINH CK

  1. Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường  niên năm 2022:  Thu moi tham du DHDCD thuong nien nam 2022 DOBC fn
  2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông  thường  niên năm 2022:  Tai lieu DHDCD nam 2022
  3. Bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông  thường  niên năm 2022: TO TRINH KIEN TOAN NHAN SU BKS23062022