DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

no-image

Kính gửi: –  Ủy ban Chứng khoán nhà nước;

                     –  Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã chứng khoán PXT) xin thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty.

Xin vui long xem file đính kèm: Cong bo thong tin