DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » Thư mời, Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự và Tài liệu ĐH Cổ đông thường niên PXT năm 2018

Thư mời, Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự và Tài liệu ĐH Cổ đông thường niên PXT năm 2018

Untitled-5

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã cổ phiếu PXT) công bố: Thư mời, Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm sau:

  1. Thư mời: Thu moi hop DHDCD thuong nien nam 2018
  2. Giấy ủy quyền/ Xác nhận tham dự: Giay xac nhan uy quyen tham du
  3. Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: Tai lieu dai hoi co dong thuong nien 2018