DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Báo cáo tài chính » PXT công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 đã được soát xét

PXT công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 đã được soát xét

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC).

HINH CK

 

Xem chi tiết tại đây: BCTC 30.06.2018 – PVCPT