DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Giới thiệu » Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

29/11/2010 17:21:01  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam với hoạt động chính là xây lắp các công trình ...

Xem thêm