DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Điều lệ công ty

Điều lệ công ty

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

28/06/2018 08:32:48 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Quý cổ đông vui lòng xem file ...

Xem thêm

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

09/08/2015 17:00:00 ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ     ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 2015: vui lòng xem file đính kèmĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 2014: vui lòng xem file đính kèmĐIỀU ...

Xem thêm