DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

PXT – CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

16/03/2023 11:09:59 PXT- Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT BCTC nam 2022 sau kiem toan

Xem thêm

PXT- Công bố thông tin kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

01/03/2023 15:46:58 PXT CBTT kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT- CBTT ke hoach to chuc DHDCD thuong nien nam 2023

Xem thêm

PXT BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2022

16/01/2023 16:43:49  DOBC Báo cáo tình hình quản trị Công Ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT bao cao quan tri nam 2022

Xem thêm

PXT – CBTT Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022

30/11/2022 14:19:05 PXT - CBTT Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022: Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT- CBTT Bien ban va Nghi quyet DHDCD bat thuong T11-2022

Xem thêm

PXT Thông báo về việc bầu CT HĐQT:

30/11/2022 14:10:38 PXT Thông báo về việc bầu CT HĐQT: Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:  PXT- Thong bao viec bau CT HDQT

Xem thêm

PXT-CBTT thay đổi nhân sự:

18/11/2022 15:17:28 PXT-CBTT thay đổi nhân sự. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT thay đổi nhân sự

Xem thêm

PXT-CBTT về việc cử ứng viên tham gia bầu làm TCHĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 11-2022

16/11/2022 08:14:53 PXT-CBTT về việc cử ứng viên tham gia bầu làm TCHĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 11-2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT về việc cử ứng viên tham gia bầu làm TCHĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường tháng ...

Xem thêm

Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT về tài liệu và lịch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11-2022

04/11/2022 10:10:00 Công bố thông tin NQ HĐQT về tài liệu và lịch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11-2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:530-CBTT NQ HDQT về tài liệu và lịch tổ chức DHDCD bất thường tháng 11-2022

Xem thêm

Thông Báo Đề cử TV HĐQT Công ty DOBC

04/11/2022 10:00:06 Thông báo đề cử TV HĐQT Công ty DOBC.  Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:19-TB Đề cử TV HDQT Công ty DOBC

Xem thêm

Thư mời ĐHCĐ bất thường tháng 11 năm 2022

04/11/2022 09:54:57 Thư mời ĐHCĐ bất thường tháng 11 năm 2022.  Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:Thư mời DHCD bấtt thường T11-2022

Xem thêm

PXT-CBTT các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định của Cục thuế tỉnh BR-VT

13/10/2022 16:43:44 PXT-CBTT các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định của Cục thuế tỉnh BR-VT. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định của Cục thuế tỉnh BR-VT

Xem thêm

DOBC Công bố thông tin Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11 năm 2022

03/10/2022 11:33:54 DOBC Công bố thông tin Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11 năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT ke hoach to chuc DHDCD bat thuong thang 11-2022

Xem thêm

Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT DOBC

03/10/2022 11:21:14 DOBC Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: Xin từ nhiệm Thành viên HĐQT

Xem thêm

DOBC công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được kiểm toán

16/08/2022 14:59:15 DOBC công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 393-CBTT BCTC ban nien nam 2022

Xem thêm

DOBC công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán

01/08/2022 14:20:16 DOBC công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 361-Ky ket hop dong kiem toan

Xem thêm

DOBC công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/07/2022 13:33:54 DOBC công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT Bien ban va nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2022 

Xem thêm

DOBC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRÊN NGHỊ QUYẾT HĐQT

05/07/2022 16:06:22 DOBC đính chính thông tin trên Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Lần 2). Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT - CBTT dinh chinh thong tin tren Nghi ...

Xem thêm

DOBC công bố thông tin về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/06/2022 09:44:41 DOBC công bố thông tin về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 290-Ket qua to chuc DHDCD thuong nien mam 2022 cua DOBC 

Xem thêm