DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

PXT-CBTT Báo cáo tài chính Quý I Năm 2024

19/04/2024 17:00:31 PXT-CBTT Báo cáo tài chính Quý I Năm 2024. Quý Cổ Đông vui lòng xem file đính kèm.PXT-CBTT Bao cao tai chinh Quy I-2024

Xem thêm

PXT-CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

15/04/2024 16:14:40 PXT-CBTT Báo cáo thường niên năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm. PXT- CBTT BCTN NAM 2023

Xem thêm

PXT-CBTT Thông báo đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHDCĐ Thường niên năm 2024

04/04/2024 16:12:40 PXT-CBTT Thông báo đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHDCĐ Thường niên năm 2024. Quý Cổ đông vui lòng xem file đính kèm. PXT-CBTT Thong bao dang ky cuoi cung de thuc hien quyen tham du ...

Xem thêm

PXT -CBTT Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

04/04/2024 15:12:28 PXT -CBTT Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024. Quý Cổ đông vui long xem file đính kemg:PXT-CBTT ke hoach to chuc DHCD thuong nien nam 2024

Xem thêm

PXT-CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

03/04/2024 16:15:50 PXT-CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Quý Cổ đông vui long xem file đính kèm:PXT-CBTT Bao cao tai chinh nam 2023 da duoc kiem toan

Xem thêm

PXT- CBTT Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

29/01/2024 15:54:35 PXT- CBTT Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CONG-BO-THAY-DOI-GIAY-CHUNG-NHANN-DANG-KY-DOANH-NGHIEP.pdf

Xem thêm

PXT-CBTT Định kỳ báo cáo tài chính quý IV năm 2023

22/01/2024 09:23:00 PXT-CBTT Định kỳ báo cáo tài chính quý IV năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT dinh ky bao cao tai chinh Quy IV nam 2023

Xem thêm

PXT-CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

19/01/2024 09:42:14 PXT-CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:BC TINH HINH QUAN TRI CTY 2023

Xem thêm

PXT-CBTT Thông báo thay đổi nhân sự

11/01/2024 16:37:07 PXT-CBTT Thông báo thay đổi nhân sự. Quý cổ đông vui. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.PXT-CBTT Thay doi nhan su

Xem thêm

PXT-CBTT Thông báo và quyết định cưỡng chế thuế

09/01/2024 14:54:06 PXT-CBTT Thông báo và quyết định cưỡng chế thuế. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 14 CBTT Thong bao va quyet dinh cuong che thue

Xem thêm

PXT- CBTT Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

22/12/2023 10:55:55 PXT- CBTT Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT - CBTT thay doi giay chung nhan dang ky kinh doanh

Xem thêm

PXT- CBTT Thay đổi nhân sự

08/12/2023 15:25:14 PXT-CBTT Thay đổi nhân sự. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT thay doi nhan su

Xem thêm

PXT-Công bố thông tin Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

01/11/2023 16:15:35 PXT-Công bố thông tin Bổ nhiệm người quản trị Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:PXT - CBTT Bo nhiem nguoi quan tri cong ty

Xem thêm

PXT-CBTT Thay đổi nhân sự

01/11/2023 16:10:01 PXT- CBTT Thay đổi nhân sự. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: Phu luc I - Thong bao thay doi nhan su

Xem thêm

PXT công bố thông tin BCTC quý III năm 2023

18/10/2023 20:31:25 PXT-CBTT Báo cáo tài chính Quý III năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:PXT - CBTT Bao cao tai chinh Quy III nam 2023 

Xem thêm

PXT – CBTT Thay đổi nhân sự

21/09/2023 10:25:37 PXT- Công bố thông tin thay đổi nhân sự. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: CBTT thay doi nhan su

Xem thêm

PTX-CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2023

15/08/2023 14:37:57 PXT-CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:PXT-CBTT BCTC ban nien nam 2023

Xem thêm

DOBC- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

28/07/2023 09:14:43 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:14-Ban cong bo-BC quan tri 6 thang dau nam 2023

Xem thêm