DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

PXT công bố thông tin về xác nhận nội dung giải trình tại công văn số 479/DOBC-TCKT

20/08/2019 16:14:35 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) công bố thông tin về xác nhận nội dung giải trình tại công văn số 479/DOBC-TCKT. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: ...

Xem thêm

PXT giải trình chênh lệch kết quả SXKD tại BCTC giữa niên độ 2019 trước và sau soát xét

14/08/2019 21:01:17 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình chênh lệch kết quả SXKD tại BCTC giữa niên độ 2019 trước và sau soát xét. Quý cổ đông vui lòng xem file ...

Xem thêm

PXT giải trình một số nội dung tại BCTC giữa niên độ 2019 đã được soát xét

14/08/2019 20:56:48 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình một số nội dung tại BCTC giữa niên độ đã được soát xét. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT- ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ 2019 đã được soát xét

14/08/2019 20:52:56 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019. Quý cổ đông vui long xem ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

01/08/2019 20:58:29 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 451- Lua chon don ...

Xem thêm

PXT giải trình biến động kết quả SXKD quý 2/2019 so với cùng kỳ năm 2018

24/07/2019 14:46:20 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình biến động kết quả SXKD quý 2/2019 so với cùng kỳ năm 2018. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: ...

Xem thêm

PXT GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2018

20/07/2019 14:00:02 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình biến động kết quả SXKD 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2018. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT- ...

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q2/2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

20/07/2019 13:53:22 Báo cáo tài chính Q2/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT). Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT- BCTC quý 2.2019 

Xem thêm

PXT công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019

11/07/2019 10:18:37 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019. Quý cổ đông vui lòng ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN DỪNG PHONG TỎA TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CỦA CỤC THUẾ BRVT

31/05/2019 19:29:16 PXT công bố thông tin dừng phong tỏa tài khoản tiền gửi của cục thuế BRVT. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm. 326-PXT- CBTT thông báo dừng phong tỏa tài khoản của cục thuếTB dung phong toa tk 

Xem thêm

PXT công bố thông tin các Quyết định cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính của cục thuế BRVT

24/05/2019 01:42:00 PXT công bố thông tin các quyết định cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính của cục thuế BRVT. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm. 316- CBTT quyết định cưỡng chế cục thuếQĐ cưỡng chế thuế

Xem thêm

PXT công bố thông tin tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

21/05/2019 13:31:00 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm. 304- PXT- CBTT ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN KIỆN TOÀN NHÂN SỰ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

17/05/2019 18:13:34 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm.296- Cong bo TT ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

17/05/2019 18:10:34 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã cổ phiếu: PXT) công bố Biên bản và Nghị quyết  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Quý cổ đông vui long xem file đính ...

Xem thêm

Thư mời, Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự và Tài liệu ĐH Cổ đông thường niên PXT năm 2019

02/05/2019 16:33:25  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã cổ phiếu PXT) công bố: Thư mời, Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Quý cổ ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

02/05/2019 11:53:22 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) xin công bố thông tin về Đại Hội Cổ Đông thường niên 2019 với các nội dung liên quan, vui lòng xem file đính kèm:267- CBTT ve ...

Xem thêm

PXT giải trình chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

25/04/2019 11:36:03 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC-mã cổ phiếu PXT) giải trình chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 263- giải ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2018

23/04/2019 13:48:27 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC-mã cổ phiếu PXT) công bố báo cáo thường niên năm 2018. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT- báo cáo thường niên 2018

Xem thêm

Trang 1 trên 1212345...10...Trang cuối »