DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

PXT-CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

15/04/2024 16:14:40 PXT-CBTT Báo cáo thường niên năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm. PXT- CBTT BCTN NAM 2023

Xem thêm

DOBC- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

28/07/2023 09:14:43 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:14-Ban cong bo-BC quan tri 6 thang dau nam 2023

Xem thêm

PXT – Báo cáo thường niên năm 2022

04/04/2023 07:56:50 PXT - Báo cáo thường niên năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-Bao cao thuong nien nam 2022

Xem thêm

DOBC công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2021

13/04/2022 14:26:41 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC-mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2021. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT - CBTT Báo cáo thường ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2018

23/04/2019 13:48:27 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC-mã cổ phiếu PXT) công bố báo cáo thường niên năm 2018. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT- báo cáo thường niên 2018

Xem thêm

PXT công bố báo cáo thường niên năm 2017

02/04/2018 09:51:06 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Vui lòng xem file đính kèm: 228- Cong bo thong tin ve bao cao thuong nien 2017

Xem thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

20/03/2017 11:41:05 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ  Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

15/04/2016 03:32:47 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ  Xem chi tiết tại đây: 

Xem thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

17/04/2015 02:23:57 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ   Xem chi tiết tại đây 

Xem thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

18/04/2014 03:52:42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ   Xem chi tiết tại đây 

Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

18/04/2013 07:57:56 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ   Xem chi tiết tại đây 

Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

13/05/2011 04:17:09 Báo cáo thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí   Xem chi tiết tại đây       

Xem thêm