DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Báo cáo tài chính » PXT công bố BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/01/2017 – 31/9/2017

PXT công bố BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/01/2017 – 31/9/2017

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin được Công bố Báo cáo Tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2017 – 30/9/2017 như sau:

Vui lòng xem file đính kèm