DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

PXT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017, với các nội dung liên quan, cụ thể như sau:

 xem chi tiết tại đây