DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT CBTT kết luận của thanh tra thuế tỉnh BRVT

PXT CBTT kết luận của thanh tra thuế tỉnh BRVT

HINH CK

PXT công bố thông tin kết luận của thanh tra thuế tỉnh BRTV tại Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC), Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm sau:

260- CBTT ket luan thanh tra thue