DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Báo cáo tài chính » PXT: Công bố Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2016 đã được soát xét

PXT: Công bố Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2016 đã được soát xét

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin được Công bố Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2016 đã được soát xét với các nội dung:

Xem chi tiết tại đây