DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên » Báo cáo thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí